Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0113-275850
  • office@arbobenefits.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

De laatste weken heeft de Corona crisis een stevige greep gekregen op onze samenleving. Gezondheid is een groot goed. Elke dag naar je werk gaan en de wekelijkse boodschappen doen is ineens niet meer vanzelfsprekend.
En werkgevers die door de crisis ineens geconfronteerd worden met betalingsproblemen en daardoor niet meer in staat zijn om salarissen uit te betalen, laat staan aan hun pensioenverplichting kunnen voldoen. I
n die zin zijn de economische gevolgen steeds sterker voelbaar.
 
De pensioenuitvoerders hebben met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben daarom afspraken gemaakt over de wijze waarop zij mogen handelen als een werkgever betalingsproblemen ondervindt.
Zo heeft SZW nu bekendgemaakt dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie ook onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) valt. Dat is goed nieuws!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
 
Als u een beroep wilt doen op de NOW dan moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden op een rij:
•        U mag geen werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode
          waarover u de tegemoetkoming ontvangt.
•        U verwacht ten minste 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
•        De aanvraag geldt voor 3 maanden en kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3
maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
•        De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Valt 100 procent van de omzet weg? Dan bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom en pensioenpremie.
  • Valt 50 procent van de omzet weg? Dan is de tegemoetkoming 45 procent.

o             Valt 25 procent van de omzet weg? Dan is de tegemoetkoming 22,5 procent.
•             Het UWV verstrekt een voorschot van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming.
•             Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest.
 
Problemen met premiebetaling
Voor bedrijven die in financiële nood verkeren, is de NOW vanuit de overheid dus een goede oplossing. U kunt ook op de volgende webesite kijken of u in aanmerkingen komt. Deze website is opgesteld door VNO-NCW;  www.coronacalculator.nl

Wat als de NOW niet op u van toepassing is?
Valt uw onderneming niet onder deze regeling, maar heeft u wel betalingsproblemen bij uw pensioenuitvoerder? Dan zijn er de volgende opties.
 
Uitstellen van premiebetaling
U kunt de premiebetaling maximaal drie maanden uitstellen. Blijft de betaling dan alsnog uit dan heeft uw pensioenuitvoerder de plicht om uw werknemers schriftelijk over de betalingsachterstand te informeren. Het is dus belangrijk om de premie uiterlijk vlak voor het vervallen van deze termijn te voldoen.
 
Kan deze uitstel periode worden verlengd?
Nee, dat kan helaas niet. Pensioenuitvoerders moeten namelijk voldoen aan de wettelijke regels voor het zorgvuldig innen van pensioenpremies. Dit staat beschreven in artikel 29 van de Pensioenwet. Met deze wet moet de pensioenopbouw van uw werknemers worden gewaarborgd als premies niet worden voldaan.
Onze toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien streng op naleving van deze regelgeving toe.
 
Op dit moment wordt pensioenuitvoerders nog weinig extra ruimte geboden om van deze termijn af te wijken.
 
Het is bij uitstel van premiebetaling dus belangrijk om uiterlijk na drie maanden de eerste uitgestelde maandstermijn te voldoen.
Wel kunt u dan vervolgens de eerst volgende nieuwe prolongatiepremie weer maximaal drie maanden uitstellen.
 
Is er bij uitstel van premie betaling een rente verschuldigd?
Bij uitstellen van premiebetaling brengen pensioenuitvoerders inderdaad een verschuldigde rente in rekening. In de praktijk zien we dat pensioenuitvoerders in bijzondere omstandigheden soms bereid zijn om de gemaakte afspraken hierover tijdelijk te versoepelen.
Verkeert u in zo’n bijzondere omstandigheid, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing door de onderhandeling met uw pensioenuitvoerder aan te gaan.
 
Wat als premie-uitstel niet voldoende is?
Dan zijn er twee opties:

  1. U bereikt samen met uw werknemers een akkoord over het, al dan niet tijdelijk, versoberen van de  pensioentoezegging.  Geytenbeek kan werkgevers en Ondernemingsraden tijdens zo’n proces ondersteunen met advies.
  2. Als u niet meer aan uw financiële verplichting kan voldoen dan kunt u in uiterste nood een beroep doen op het eenzijdig wijzigingsbeding in het pensioenreglement. Voordat uw pensioenuitvoerder op uw verzoek ingaat beoordelen zij de hiervoor benodigde accountantsstukken. Als de werknemersbijdrage wel wordt doorbetaald dan informeert uw pensioenuitvoerder uw werknemers hoe hun pensioen wordt versoberd.

 
Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag. Ook in moeilijke tijden! Samen staan we Sterk!