Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 0113-275850
 • info@arbobenefits.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Terug naar het werk

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om een zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Re-integratie eerste spoor - De werknemer keert terug bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
 • Re-integratie tweede spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt passend werk bij een andere werkgever.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel werkgever als de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om het verzuim door ziekte zo kort mogelijk te maken. Hierbij moeten ze zich laten ondersteunen door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst maar ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. De bedrijfsarts stelt vast wat de werknemer medisch gezien nog aan werk kan verrichten.

Re-integratietraject

Om instroom in de WIA te voorkomen en te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de Wet Verbetering Poortwachter in werking getreden. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen bij dreigend langdurig verzuim. De belangrijkste stappen van dit re-integratietraject zijn:

 • Week 6 – Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Week 8 – Binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse.
 • Week 42 – De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Week 44 – De werkgever ontvangt van het UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar. Tevens evalueren werkgever en werknemer het verloop van het eerste ziektejaar.
 • Week 87 – Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet binnen drie weken worden teruggestuurd. Het UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen; afhankelijk daarvan wordt het recht op een WIA-uitkering bepaald en de hoogte ervan vastgesteld.

Evaluatie

De wet verplicht werkgevers en werknemers om elke zes weken een evaluatie te houden over de voortgang van de re-integratie. Daarnaast wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn.

Re-integratiedossier en re-integratieverslag

De werkgever moet alle re-integratie-inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van twee jaar ziekte moet worden opgemaakt en dat dient om door het UWV te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan. Meer over deze documenten in het dossier re-integratie inspanning.

Loondoorbetaling

Werknemers die ziek zijn, krijgen hun loon doorbetaald. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende wettelijke bepalingen:

 • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
 • Het tweede jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen, maar kan eventueel worden aangevuld met een toeslag.

Na twee jaar stopt de verplichting tot doorbetaling. De zieke werknemer krijgt dan in principe een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden tot doorbetaling van maximaal één jaar.

Als een werknemer onder de Ziektewet valt, dan hoeft de werkgever helemaal niet door te betalen. De werknemer krijgt dan meteen een uitkering van het UWV. Dit is onder andere het geval bij mensen die ziek worden tijdens zwangerschap of na een orgaandonatie en bij werknemers waarbij de werkgever gebruikmaakt van een no-riskpolis of werknemers zonder werkgever.

Tips voor een snelle re-integratie

Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen via de volgende aandachtspunten:

 • start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag;
 • ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan;
 • vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf;
 • laat UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken;
 • ga na welke subsidies en voorzieningen UWV biedt;
 • werkgevers zijn verplicht met elkaar samen te werken ten behoeve van re-integratie.

Bron: www.arboportaal.nl/onderwerpen/langdurend-ziekteverzuim 23/5/17